Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα-καινοτομία
 

Υπηρεσίες

BUSINESS / PERSONAL ACCOUNTING

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση κι ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών, με τις ισχύουσες διατάξεις
 • Εργασίες τέλους χρήσης
 • Παραλαβή παραστατικών κι εγγράφων
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών κι εγγράφων
 • Ρυθμίσεις χρεών

Εργασίες Μισθοδοσίας

 • Συμβάσεις εργασίας
 • Προσλήψεις – αποχωρήσεις προσωπικού
 • Μισθοδοσία και αποδείξεις πληρωμής
 • Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.)
 • Πίνακες προσωπικού
 • Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Intrastat – Vies
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών( ΜΥΦ )
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (πρώην Φ.Μ.Υ.)
 • Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3, Φορολογική Αναμόρφωση, ΕΝΤΥΠΟ Ν κ.ά.
 • Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Σύνταξη και υποβολή Στοιχείων Ακινήτων Ε9.

Restructuring companies for better performance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dignissim pulvinar facilisis. Curabitur condimentum

Best management tools for businesses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dignissim pulvinar facilisis. Curabitur condimentum

Chartered Institute of Purchasing and Supply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dignissim pulvinar facilisis. Curabitur condimentum

Alternative investment market

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dignissim pulvinar facilisis. Curabitur condimentum